TIN VUI

  Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 25/03/2021
  Thánh Lễ Khấn Trọn Lớp Khấn 13 Và 21 Ngày 19/03/2021
  Thánh Lễ Khấn Trọn Lớp Khấn XXII 08/12/2020
  Thánh Lễ Tiên Khấn Lần Đầu Ngày 16/07
  Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Gioan Maria
  Thánh Lễ Tạ Ơn Hai Tân Linh Mụ Anrê Maria Và Giuse Maria
  Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 08-09-2019
  Lễ Tuyên khấn trọn đời 19-03-2019
  Thánh Lễ Tạ ơn 7 Tân Linh Mục 12-12-2018
  Hống Ân Tiên Khấn và Ngân Khánh Khấn Dòng 31-5-2018
Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 19-3-2018 - Lớp 20
Lễ truyền chức linh muc 10-11-2017
Lễ truyền chức linh muc 14-10-2017

Lễ Kim Khánh Khấn Dòng 07-10-2017
Lễ Truyền Chức Linh Mục 30-6-2017
Lễ Truyền Chức Linh Mục 23-6-2017
Lễ Truyền Chức Linh Mục 03-6-2017
Lễ Truyền Chức Phó Tế 06-05-2017
Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 25-3-2017
Lễ Truyền Chức Phó Tế 12-11-2016
Ngày họp mặt thân nhân tu sĩ 15-9-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục 01-9-2016
Lễ Hồng Ân Tiên Khấn 15-08-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục 10-08-2016
Lễ Truyền Chức Phó Tế 14-07-2016
Lễ Kim Khánh Linh Mục 29-06-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục 03-06-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục 28-05-2016
Thánh Lễ Tạ Ơn: 75 năm Đặc Sủng Đồng Công - 60 năm Ngọc Khánh Khấn Dòng lớp Khấn II
Lễ Truyền Chức Phó Tế 19-3-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 1-1-2016
Lễ Truyền Chức Linh Mục 05-11-2015
Mừng Kim Khánh Khấn Dòng 8-9-2015
Lễ Trao thừa tác vụ Phó Tế 22-8-2015
Lễ Truyền Chức Linh Mục 04-8-2015
Lễ Trao thừa tác vụ Phó Tế 13-7-2015
Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời- Lớp 18
Lễ Truyền Chức Linh Mục 15-06-2015
22 anh em gia nhập Tập viện ĐC 02-02-2015
 Hồng ân tiên khấn 09-12-2014
 Lễ Truyền Chức Linh Mục -  Phó Tế 08-12-2014
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 25-10-2014
 Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 08-09-2014
 Họp mặt thân nhân tu sĩ Đồng Công 24-8-2014
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 04-08-2014
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 03-07-2014
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 27-06-2014
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 03-04-2014
 Mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng Lớp Khấn I
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 16-01-2014
 Mừng Kim Khánh Khấn Dòng Quý Anh Lớp Khấn 7
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 09-12-2013
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 07-11-2013
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 18-10-2013
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 03-08-2013
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 11-06-2013
 24 anh em gia nhập Tập Viện ĐC 08-06-2013
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 01-06-2013
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 30-05-2013
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 10-01-2013
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 07-01-2013
 Hồng ân Thánh hiến 08-09-2012
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 28-06-2012
 Hồng ân tiên khấn - 26-3-2012
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 29-06-2011  
 Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 22-06
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế 13-06-2011
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 10-06-2011  
 Hồng ân tiên khấn và kỷ niệm 15 năm khấn dòng
 Hai tu sĩ Dòng Đồng Công lãnh thừa tác vụ Phó tế
 Ba tu sĩ Dòng Đồng Công lãnh thừa tác vụ Phó tế
 29 anh em gia nhập Tập viện ĐC 25-09-2010
 Họp mặt thân nhân tu sĩ Đồng Công 13-9-2010
 

Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời - Lớp 17

 Lễ Truyền Chức Linh Mục 11-6-2010
 Lễ trao thừa tác vụ Phó tế ngày 10-5-2010
 Lễ trao thừa tác vụ Phó tế ngày 3-5-2010
 Bài viết về Lễ Trao Thừa Tác Vụ 3-5-2010
 Khấn Trọn Đời tại Thủ Đức 21-11-2009
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 15-09-2009
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế
 Lễ khấn trọn đời của lớp khấn XVII
 Ba Tân Linh Mục Tỉnh Dòng 06-06-2009
 Bốn Tân Linh Mục Đồng Công Việt Nam
 Lễ Tấn Phong Giám Mục: Đức Cha Phêrô
 Lễ Truyền Chức Linh Mục 8 và 11-9-2008
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế
 Lễ trao thừa tác vụ Phó Tế VN 14-7-2008
 Lễ Truyền Chức Linh Mục VN 03-04-2008
 Lễ Truyền Chức Linh Mục USA 12-01-2008
 Lễ Truyền Chức Linh Mục VN 15-12-2007