SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA 09.08.2012

---------------

Trong niềm vui hân hoan mừng Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria,
Hội Dòng Đồng Công vui mừng vì có thêm những tâm hồn quảng dấn thân phục vụ Nước Chúa.

Hồng ân tiên khấn
6 tu sĩ tuyên khấn vĩnh thệ
Các tân khấn sinh tuyến khấn trong tay
Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC - Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
chủ tế dâng thánh lễ
Đại diện quý ân nhân, thân nhân cám ơn Hội Dòng

Tin Buồn

Trang Nhà