Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Chủ tế dâng Thánh Lễ

Lm Têphanô M. Phạm Cao Đích, CMC chia sẻ cùng cộng đoàn

Nghi thức tuyên khấn

Lm Têphanô M. Phạm Cao Đích, CMC đại diện cám ơn cộng đoàn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà