THỤ PHONG LINH MỤC

Hân Hoan chúc mừng
4 Tân Linh Mục
Dòng Đồng Công Việt Nam
được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đặt tay trao Tác Vụ vào 8 giờ 30 sáng 15-12-2007

1.     Lm. Phanxicô Assisiô Maria
HOÀNG THIÊN TRIỆU, CMC
(Hoàng Trọng Hà).

“Để tất cả nên một” (Gn 17:21)

2.     Lm. Giuse Maria
NGUYỄN NGỌC QUÝ, CMC
(Nguyễn Ngọc Thanh).

“Chính Chúa mới là nơi con trú ẩn” (Tv 31:3)

3.     Lm. Maximianô Kolbê Maria
PHẠM ĐỨC LÃNG, CMC
(Phạm Minh Trí).

“Ta khát” (Ga 19:20)

4.     Lm. Augustinô Maria
PHAN HUY TẶNG, CMC
(Phan Anh Tuấn).

Nên mọi sự cho mọi người” (ICor 9:22)