Linh mục Stêphanô M. Phạm Cao Đích - Tổng Cố Vấn III
Chủ Tế dâng thánh lễ

Linh mục Raymunđô M. Trần Hữu Thảo giảng lễ

Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân - nhận lời khấn

Linh mục Inhaxiô M. Lê An Đại - Tổng Cố Vấn I
đại diện Dòng cám ơn