LỄ MẸ NHẬN TIN 25.03.2014

---------------

Toàn Thể Anh Em Dòng Đồng Công Thủ Đức

Hân Hoan Mừng Chúc

Ngọc Khánh Khấn Dòng Của Qúy Anh Lớp Khấn I

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Chủ tế dâng Thánh Lễ Mừng Ngọc Kim Khánh
Lm. Raymunđô M. Trần Hữu Thảo, C.M.C. Chia sẻ cùng cộng đoàn (file chia sẻ)
Quý Anh Lớp Khấn 19 và 20 tuyên khấn lại
Quý Anh Mừng Ngọc Khánh tuyên lại lời khấn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà