1. 10 tân Linh Mục

2. Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Linh Mục và Phong Chức Linh Mục

3. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Dòng Đồng Công Thủ Đức

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Dòng Trinh Vương

5. Văn nghệ mừng 10 tân Linh Mục

1. 10 tân Linh Mục

2. Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Linh Mục và Phong Chức Linh Mục

3. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Dòng Đồng Công Thủ Đức

4. Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Dòng Trinh Vương

5. Văn nghệ mừng 10 tân Linh Mục