Thánh lễ truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

ngày 23- 6- 2017

Trong đó có hai tiến chức Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc:

             +Tu sĩ Raphael Maria NGUYỄN THÀNH DANH, CRM

             +Tu sĩ Giacôbê Maria LÊ ĐÌNH DIỄN, CRM

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà