Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, CMC. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công chủ tế Thánh Lễ

Linh mục Micae M. Thân Thiên Nguyên, CMC chia sẻ cùng cộng đoàn

Nghi thức tuyên khấn

Vị đại diện ông bà cố cám ơn nhà Dòng

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà