Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự Thánh lễ truyền chức

Cha Tổng phục vụ Piô Maria Nguyễn Quang Đán, CMC giới thiệu các tiến chức
Cha Tổng phục vụ Piô Maria Nguyễn Quang Đán, CMC thay mặt nhà Dòng cám ơn Đức Cha

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà