CHÚC MỪNG HAI TÂN LINH MỤC

                              + Lm Bônaventura M. Phạm Hoàng Phán, CMC

                              + Lm Gioan M. Phạm Hoàng Kim, CMC

Thánh lễ phong chức linh mục cử hành tại nhà thờ Chính toà Bùi Chu vào lúc 09 giờ thứ Năm, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà