HÂN HOAN CHÚC MỪNG 4 TÂN LINH MỤC DÒNG ĐỒNG CÔNG
(chụp chung với Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ)

Bonaventura M. Cái Thiên Minh, CMC
Giacôbê Hậu M. Nguyễn Thanh Bằng, CMC
Lêô Cả M. Đào Văn Nhất, CMC
Augustinô M. Nguyễn Minh Nghiễm, CMC