Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
Chủ tế dâng Thánh Lễ Khấn Dòng

Linh mục Luy Gonzaga M. Nguyễn Trọng Luật chia sẻ cùng cộng đoàn

Nghi thức tuyên khấn trọn đời

Vị Đại Diện gia đình của các Thầy tuyên khấn cám ơn Hội Dòng

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà