1. Nghi thức gia nhập Tập Viện và Dâng Thánh Lễ

2. Văn nghệ mừng các tân tập sinh

Hôm nay, ngày 25-09-2010, Hội Dòng Đồng Công hân hoan vui mừng
vì có 29 anh em gia nhập Tập Viện Đồng Công.
Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân chuẩn nhận nghi thức gia nhập Tập Viện
Dâng mình cho Đức Maria - nghi thức bước vào năm tập

Nghi thức làm phép áo dòng

Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân trao áo dòng cho các tân tập sinh

Cha Tổng Phục Vụ Gioan M. Đoàn Phú Xuân trao Hiến Pháp và Tục Lệ Dòng cho các tân tập sinh

Linh mục Stêphanô M. Phạm Cao Đích - Tổng Cố Vấn III
Chủ tế dâng Thánh Lễ

1. Nghi thức gia nhập Tập Viện và Dâng Thánh Lễ

2. Văn nghệ mừng các tân tập sinh