Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế Thánh Lễ truyền chức

Cha Bề trên Piô Maria Nguyễn Quang Đán, đại diện nhà Dòng cám ơn đức Tổng Giám Mục

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà