Hôm mùng 04 - 04 - 2016, Dòng Đồng Công Hân Hoan Mừng Lễ:

* Kỷ niệm 75 năm Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC được ơn soi sáng thành lập Dòng Đồng Công.

* Kỷ niệm 60 năm Ngọc Khánh Khấn Dòng lớp khấn II, Dòng Đồng Công

        - Gioan Maria Bùi Chu Tràng, CMC

        - Micae Maria Nguyễn Trung Giáo, CMC

        - Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, CMC

        - Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC

        - Đaminh Maria Đinh Chí Đệ, CMC

Lm: Anrê Maria Đỗ Linh Sáng C.M.C, chủ tế Thánh Lễ

Lm: Bônaventura Maria Trần Tuấn Cường C.M.C, chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh Lễ

Nghi thức tuyên lại lời khấn của lớp Khấn II

Thầy: Đaminh Maria Đinh Chí Đệ C.M.C, đại diện lớp Khấn II cám ơn cộng đoàn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà