Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự Thánh Lễ Truyền Chức

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
giới thiệu các tiến chức

Linh mục Piô X M. Nguyễn Quang Đán, C.M.C. Tổng Phục Vụ Dòng Đồng Công
thay mặt Hội Dòng cám ơn Đức Tổng Giám Mục

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà