- Thánh Lễ trao tác vụ Linh mục tại GP. Long Xuyên

- 2 Tân Linh mục dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Nhà Nguyện Dòng Đồng Công - Thủ Đức