KIM KHÁNH BỐN ANH EM LINH MỤC 29 - 06 - 2016:

                                    - Lm Inhaxiô Loyola Maria LÊ AN ĐẠI, CMC

                                    - Lm Gioan Boscô Maria PHẠM TIẾN ĐỨC, CMC

                                    - Lm Gioan Maria ĐOÀN PHÚ XUÂN, CMC

                                    - Lm Barnaba Maria NGUYỄN ĐỨC KIÊN, CMC

Lm Gioan Boscô Maria PHẠM TIẾN ĐỨC, CMC chủ tế Thánh lễ

Lm Lêô Cả Maria ĐÀO VĂN NHẤT, CMC chia sẻ cùng cộng đoàn

Lm Inhaxiô Loyola Maria LÊ AN ĐẠI, CMC đại diện bốn anh em cám ơn cộng đoàn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà