Đức Giám Mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế Thánh Lễ truyền chức

Cha Tổng Phục Vụ giới thiệu các ứng sinh đến Đức Cha

Linh mục Piô X Maria. Nguyễn Quang Đán, C.R.M. Tổng Phục Vụ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Đại diện nhà Dòng cám ơn Đức Cha và cộng đoàn

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà