Hội Dòng Đồng Công hân hoan vui mừng
vì có 24 anh em gia nhập Tập Viện Đồng Công .
Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán chuẩn nhận nghi thức gia nhập Tập Viện

Dâng mình cho Đức Maria - nghi thức bước vào năm tập

Nghi thức làm phép áo dòng


Cha Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán trao áo dòng cho các tân tập sinh


Linh mục Phanxicô Xaviê Maria Lương Thiên Nhật Chủ tế dâng Thánh Lễ


Các Tân Tập Sinh viếng mộ Cha Sáng Lập Đaminh Maria