Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

12

LỜI CHÚA

 Tất cả Kinh Thánh đã được thần hứng và có ích cho việc giảng dạy biện bác, cải thiện và đào tạo trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị cáng đáng mọi việc lành. (2 Timôthê 3, 16-17)

 Chớ gì chúng con ngưng lật đi lật lại Kinh Thánh , nhưng biết đọc Lời Chúa. Chớ gì chúng con giảm bớt một chút cái tận trích dẫn Kinh Thánh mà lẽ ra chúng con biết cầu xin Chúa ban cho chúng con yêu mến Kinh Thánh. Chớ gì chúng con biết cầu xin Chúa ban cho chúng con yêu mến Kinh Thánh. Chớ gì Kinh Thánh không bao giờ làm cho chúng con ngáp dài, và chớ gì không phần nào trong Lời Chúa trở thành chuyện chán ngán trong đầu óc và trên môi miệng chúng con. Chớ gì Lời Chúa không biến thành bài giảng tệ, bài giáo lý dở, thần học rẻ tiền.

Ước chi Kinh Thánh lại trở nên cho chúng con ngày qua ngày, thực sự là Lời Chúa. Ước chi Lời Chúa không phải là một chân lý, một nguyên tắc, một vật người ta bày ra trên bàn, nhưng là một “người” sống động, là mầu nhiệm lớn lao và là sự đơn sơ cao cả. Và mong rằng những dấu hiệu về Lời Chúa, về thánh danh của Chúa hiện hình rõ rệt nhờ chúng con, qua cuộc sống, qua tác phong và tập quán gnhiêm chỉnh và trong sáng của chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được làm cho kẻ khác nhìn thấy niềm vui và sự bình an sâu thẳm mà chúng con vẫn thường nói tới.

* Kari Barth

                         Lạy Chúa,

Là nguồn vô tận phát sinh mọi sự lành, chúng con chúc tụng Chúa vì những hồng ân Chúa nhân từ hằng ban cho chúng con. Xin cho chúng con ôn biết nghe lời Ngài, chăm chú và kính cẩn, với lòng khao khát đón nhận những gì Lời ấy hứa ban và thực hành những gì Lời ấy truyền dạy.

Xin ghi khắc Lời Chúa không nghư82ng vào trí khôn chúng con mà còn vào cõi lòng chúng con nữa, và xin dùng Thánh Thần Chúa biến đổi chúng con nên giống hình tượnng Con của Chúa.                                                                                                    Benédict Pictet