Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm B

Chúa Giêsu Là Ðấng Thánh
Của Thiên Chúa

(Ðnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên...

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho biết: Sau 30 năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu đã công khai đi loan báo Tin Mừng khắp nơi. Hôm nay Người giảng dạy trong hội đường Caphátnaum, mọi người đều thán phục giáo huấn và uy quyền của Người, nhứt là ma quỷ phải vâng lệnh Người, và nhìn nhận Người là Ðấng Thánh của Thiên Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta suốt đời tin theo Chúa Giêsu là Ðấng quyền năng cao cả, để được Người thương gìn giữ che chở chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 18,15-20

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ các điều Chúa dạy. Vị đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến giảng dạy muôn dân.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 7,32-35

Thánh Phaolô đề cao những người sống đồng trinh vì họ có thể phục vụ Chúa nhiều hơn. Còn kẻ có vợ chồng thì vừa phải lo gia đình vừa lo việc Chúa, nên họ bị chi phối. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,21-28

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu giảng dạy đầy uy quyền, khiến ma quỷ phải kính phục và mọi người khen ngợi. Vì thế chúng ta phải tin theo Người, lắng nghe và thực hành Lời Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. Người đến dạy dỗ chúng ta và trừ khử ma quỷ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng gương sáng đức tin hằng ngày.

2. Ma quỷ lôi cuốn loài người theo nó, gây chia rẽ hận thù khắp nơi. Xin cho mọi người biết hướng về Chúa là Ðấng toàn năng và giàu lòng thương xót.

3. "Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, đàn bà không có chồng thì thuộc trọn về Chúa". Xin cho mọi người dù ở hoàn cảnh nào cũng tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ anh em.

4. Chúa giảng dạy đầy uy quyền, khiến ma quỷ kính phục và mọi người khen ngợi. Xin cho các giáo hữu trong cộng đoàn chúng ta biết tin theo và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa cho Con Chúa xuống thế làm người dạy dỗ và khử trừ ma quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa và làm theo Lời Chúa dạy.