Chúa Nhật III Thường Niên - Năm B

Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng

(Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 3 thường niên...

Lời Chúa cho biết: Thánh Gioan Tiền Hô đã đi trước dọn đường, nay Chúa Cứu Thế đến loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Người để được cứu rỗi. Ðồng thời Người kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên cộng tác với Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thống hối tội lỗi, tin tưởng Chúa, và cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ của Người.

Và tuần nầy cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho mọi người tin Chúa được hiệp nhất với nhau trong Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gn 3,1-5.10

Bài đọc sau đây thuật lại dân thành Ninivê phạm tội, Chúa sai ngôn sứ Giona đến kêu gọi họ sám hối ăn năn. Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Chúa tha.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 7,29-31

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không, vì thời giờ chóng qua. Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách kết hợp mật thiết với Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,14-20

Sau khi được Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin Mừng. Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người. Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sám hối tội lỗi và tin Người để được hưởng Nước Trời. Chúng ta nhiệt tâm vâng lời Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh đang lâm cảnh phân tán, chia rẽ. Xin cho hết mọi người tin Chúa biết thông cảm, thương yêu, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.

2. Nhân loại ngày càng sa đà tội lỗi vì không tin Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí cho họ nhìn biết tin kính Chúa và cải thiện đời sống, để được hưởng Nước Chúa.

3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu đã nhiệt thành đáp lại lời Chúa mời gọi xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ, cho họ bền đổ trung kiên phụng sự Chúa.

4. Chúa còn cần nhiều người cộng tác đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng giúp Chúa bằng lời cầu nguyện, việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa từ bi, xin thương giúp chúng con thành tâm sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng, để xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa.