Thứ Tư lễ tro
HÃY TRỞ VỀ
Sưu tầm

BÁC ÁI, NGUYỆN CẦU

Với thứ tư lễ tro chúng ta chính thức bước vào mùa chay cả. Theo gương Chúa Giêsu và theo lời kêu gọi của tiên tri Gioel (2,12-18), lời thống hối vua David, lời thánh Phaolô (2C 5,20), chúng ta hãy tiên phong sám hối trở về với Chúa bằng ăn năn đền tội, bằng bố thí và cầu nguyện. Tất cả được đóng khung trong chữ trở về.

Trở về đây không có nghĩa là như dân Do thái “Ngồi bên bờ sông Babilon, để than khóc, để nhớ tiếc củ hành củ tỏi đất nô lệ Ai cập xưa” (cf. IS 40-56), mà là đứng dậy đi về miền đất hứa, trở về lại nhà người cha đang dọn phần tốt nhất cho con cái (Lc 10,42). Mở đầu mùa chay cả, Giáo hội mời chúng ta đọc lại tiên tri Gioel “hãy hết lòng trở lại với ta bằng chay tịnh, khóc lóc, than van” (12,12). Hãy trở về như đứa con hoang đàng trở về với ý định ở lại đó mãi (Lc 15,11-32).

Trở về là dịch từ chữ Metanoia : quay ngược lại, thay đổi hẳn gốc rễ, thay đổi từ não trạng của con người mà giao hòa lại với Thiên Chúa.

- Tiên tri Gioel kêu gọi “hỡi Israel hãy trở về với Givê, Thiên Chúa ngươi vì chính bởi tội ngươi mà ngươi đã té nhào... Hãy thân thưa với Chúa: mọi tội lỗi van Ngài, Ngài tha thứ” (24,2).

- Tiên tri Giêrêmia: “hãy trở lại, hỡi phường con phản loạn, vì chính Ta mới là Chúa tể các ngươi” (3,14)

- Tiên tri Giêrêmia: “nếu các ngươi trở lại, ta sẽ dùng ngươi giúp việc cho Ta, Ta sẽ làm cho ngươi nên vững vàng như tường đồng kiên cố” (15,19).

- Egiêkiel: ”Nhưng nếu ác nhân trở lại, từ bỏ tội lỗi đã làm và giữ lấy tất cả điều luật của Ta mà làm lành lánh dữ, nó sẽ được sống, không phải chết nữa” (18,21)

Trong Tân ước, chúng ta cũng gặp những tư tưởng ấy.

- Gioan tiền hô: “hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 3,2). - Chúa Giêsu cũng nói: “hãy hối cải vì nước Trời đã gần kề” (Mt 4,17), “Ai không thống hối sẽ phải chết” (Lc 13,1-5). - Ngày lễ Hiện xuống, Phêrô đã giảng đề tài này đầu tiên (Cv 3,19)

Về phần Thiên Chúa, Chúa phán : “Ta là Thiên Chúa ngươi, ta biết tận tâm can ngươi từng gang tấc, ngươi sống làm sao ta trả cho như vậy”. “Thiên Chúa là Đấng thấu suốt cả nơi kín nhiệm sẽ thưởng công cho ngươi” (Mt 6,6). “Dù tội của ngươi có đỏ như hồng điều cũng được trắng như tuyết, dù đỏ như lông chiên cũng được trắng như lông chiên” (Is 1,16t). “Trên trời sẽ vui mừng khi một người tội lỗi ăn năn trở lại hơn là 99 người công chính không cần sám hối” (Lc 15,7-10)

Thưa anh chị em, chúng ta không còn thời gian để ăn chơi tội lỗi đâu. Hãy gấp rút trở về con đường công chính của Thiên Chúa để được sống và sự sống thật của Ngài. Hình như Chúa đang thì thầm vào tai chúng ta : “Hôm nay phải chi con nghe tiếng Chúa và chớ cứng lòng như thời trong sa mạc nữa” (Tv 94).

* Trong Mùa Chay, các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước có liên quan với nhau và soi sáng ý nghĩa cho nhau.