Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B

Ta Sai Sứ Giả Ði Trước Dọn Ðường

(Is 40,1-5.9.11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa đến cứu rỗi mọi người. Người muốn toàn thể nhân loại nhờ Người mà được sống. Nhưng con người có được hưởng ơn đó hay không là tùy họ có lo dọn đường cho Chúa, bằng cách sửa đổi đời sống tốt đẹp hay không.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 40,1.9-11

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa sẽ đến cứu dân Người, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và Người sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Pr 3,8-14

Thánh Phêrô khẳng định Chúa sẽ đến cứu mọi người như Lời Chúa hứa, nhưng người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,1-8

Tin Mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền Hô được Chúa sai di trước dọn đường cho Chúa đến. Ðể chu toàn sứ mạng đó, thánh nhân sống khắc khổ, đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón rước Chúa.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa sẽ đến cứu mọi người khỏi lầm than khốn khổ. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và việc bác ái hằng ngày.

2. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, Chúa cũng sai chúng ta làm sứ giả dọn đường cho Chúa. Xin cho chúng ta chăm lo cầu nguyện, sống hy sinh bác ái, dọn đường cho Chúa đến với anh chị em chúng ta.

3. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm. Xin cho mọi ngưòi luôn tỉnh thức hãm mình lánh tội, để sẵn sàng đón Chúa đến cứu rỗi.

4. Muốn dọn đường cho Chúa, phải sửa lối thẳng cho Người đi. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta, kiên tâm chừa bỏ tội lỗi, lấp đầy đời sống bằng việc đạo đức hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa muốn cứu mọi người được sống. Xin cho chúng con nhiệt tâm lo dọn đường cho Chúa đến.