Chúa Nhật XXI thường niên - Năm A
CON LÀ ĐÃ
                Lm Micae Võ Thành Nhân

       Mỗi người trong chúng ta sinh ra ở trong trần gian này được Chúa hoạch định cho một trường trình sống để rồi khi chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ đạt đến hạnh phúc đời đời. Chúa hoạch định chương trình cho chúng ta là do tình yêu của Chúa, Chúa chẳng cần hỏi một ai và cũng chẳng ai làm quân sư, làm cố vấn cho Chúa cả: “ Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông suốt của Thiên Chúa: Sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được. Vì chưng nào ai biết được ý Chúa ? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người ? Hay ai đã cho Người trước để Người trả lại sau ? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong 

Người: Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen “ ( Rm 11, 33 – 36 ). 

       Đối với Chúa, khi Chúa sử dụng hay Chúa phế bỏ một ai trong chương trình của Chúa là do Chúa, chứ Chúa không căn cứ vào tài năng hay công trạng của người đó. Sở dĩ xảy ra trường hợp Chúa sử dụng hay là phế bỏ là bởi cách sống của con người chúng ta. Nếu chúng ta sống chẳng ra gì th


 

giống trường hợp của Sobna, quan cai đền thờ : “ Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, Ta sẽ cách chức ngươi …” ( Is 22, 19 ). Còn nếu chúng ta sống theo ý Chúa thì: “ Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliacim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó…..Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, nó sẽ nên ngai vinh quang nhà cha nó “ ( Is 22, 20 – 33 ). 

       Hôm nay, Chúa hỏi các môn đệ rằng: “ Người Ta bảo Con Người là ai ? “ ( Mt 16,  13b ) để rồi qua câu trả lời của các ngài: “ Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó “ ( Mt 16, 14 ), chúng ta thấy Chúa là một con người nổi danh có tiếng trong dân chúng như các tiên tri nổi tiếng thời trước. Nhưng mà không phải như thế, Chúa muốn chính các môn đệ biết về Chúa là người như thế nào sau những ngày tháng theo Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng để rồi các ngài mới sống và trung thành với Chúa được. Thánh Phêrô đã đại diện cho các môn đệ để thưa lên với Chúa: “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống “ ( Mt 16, 16 ), sau đó Chúa khen tặng và ban quyền hành cho thánh Phêrô: “ Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay màu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cấm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở “ ( Mt 16, 17 – 19  ). Như vậy, Chúa khen tặng và cất nhắc thánh Phêrô lên làm đầu Hội Thánh trong chương trình của Chúa, chẳng phải là công trạng riêng của ngài nhưng mà là do Chúa thương ngài. Vì sau đó, Chúa nói về cuộc khổ nạn của Chúa: “ Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sỹ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại “ ( Mt 16, 21 ), thì thánh Phêrô can ngăn Chúa: “ Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu “ ( Mt 16, 22 ), Chúa đã quở trách nặng lời ngài: “ Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người “ ( Mt 16, 23 ). 

       Qua lời quở trách nặng lời của Chúa với thánh Phêrô, chúng ta thấy ngài có quá nhiều yếu đuối, giới hạn đủ điều, chẳng xứng đáng được chọn lựa để xây dựng Hội Thánh của Chúa, đang khi các môn đệ khác lại không bị Chúa quở trách, la rầy như ngài. Thế nhưng Chúa vẫn chọn ngài, điều ấy cho chúng ta thấy Chúa chọn ngài là do Chúa thương ngài. Chúa thương, Chúa chọn nhưng Chúa không bỏ qua những khuyết điểm, lầm lỗi, Chúa vẫn hướng dẫn dạy dỗ ngài để ngài tốt hơn. Sau này thánh nhân hiểu được ý Chúa, đi đúng chương trình của Chúa và đã sống chết vì Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.   

       Phần của riêng chúng ta, từng giây, từng phút trong cuộc sống hôm nay, Chúa vẫn hỏi chúng ta: “ Người ta bảo Chúa là ai ? “ Chúng ta hãy trả lời với Chúa đi. Thiết tưởng chúng ta phải trả lời với Chúa bằng chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta sống theo đúng ý Chúa dạy, và đi đúng chương trình của Chúa hoạch định cho chúng ta thì người đời sẽ biết Chúa chúng ta là ai mà thôi. Một cách cụ thể khi chúng ta sống yêu thương nhau, người khác sẽ biết Chúa của chúng ta là Chúa tình yêu…     

       Lạy Chúa, lòng nhân hậu của Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa, xin Chúa thương ban cho Hội Thánh của Chúa ngày càng lang rộng đến mọi tâm hồn, xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra sự yếu đuối, bất xứng, tội lỗi của chúng con, lẽ ra Chúa sẽ bỏ rơi chúng con, nhưng Chúa lại thương ban ơn dồi dào cho chúng để chúng con sống đến ngày hôm nay và Chúa còn hứa ban Nước Trời cho chúng con, xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân Chúa và sống tốt hơn nữa để đần đáp lại tình yêu của Chúa. 

       Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.  Amen.