Chúa Nhật XVII thường niên - Năm A

Tìm Kiếm Và Gia Nhập Nước Trời

(1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,4-32)

catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 17 thường niên...

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ Thiên Chúa là Tình Yêu. Người yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta mọi sự tốt lành, là khôn ngoan, lề luật, ơn làm con của Người và nhất là Nước Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, cảm tạ tình thương hải hà của Chúa. Xin cho chúng ta biết dùng ơn Chúa ban mà lo cho hạnh phúc đời này và đời sau của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 1: 1V 3,5.7-12

Salômôn lên làm vua thế cha của ông là Ðávít. Ông thấy trách nhiệm nặng nề nên xin Chúa ban cho được khôn ngoan. Và Chúa đã ban cho ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,28-30

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói cho các tín hữu biết: Chúa thương những kẻ yêu mến Người, ban ơn giúp họ nên thánh, để được hưởng vinh hiển Nước Trời.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 13,44-52

Tin Mừng hôm nay thuật lại ba dụ ngôn ám chỉ Nước Chúa: Nước Chúa là bảo vật, là ngọc quý, đáng cho mọi người bán hết của cải để mua lấy. Nước Chúa cũng giống như mẻ lưới đầy cá tốt xấu, là người lành kẻ dữ. Sẽ có ngày thưởng kẻ lành phạt kẻ dữ.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Nước Trời là kho tàng quý giá hơn hết, dành cho những ai biết can đảm hy sinh. Chúng ta quyết tâm đạt được Nước Trời và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem Nước Chúa đến cho mọi người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và việc hy sinh bác ái của mình.

2. Muốn đạt Nước Trời, các Kitô hữu phải từ bỏ những gì không thích hợp là tội lỗi và những đam mê vật chất xác thịt. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng ta làm được như vậy.

3. Nhiều người ngày nay cắm đầu chạy theo của cải, danh vọng thú vui thế gian mà không lo tìm kiếm Nước Chúa. Xin cho họ nhận biết giá trị vô cùng cao quý của Nước đó.

4. Vua Salômôn xin Chúa cho được khôn ngoan để phục vụ dân Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta cũng được khôn ngoan làm lành lánh dữ, để được hưởng Nước Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng làm con Chúa, để được về Nước Chúa hưởng phúc muôn đời.