Chúa Nhật XIII - Mùa  Thường Niên - Năm A

Theo Chúa Là Ðón Tiếp Chúa

(2V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

Catholic.org.tw

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 13 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa. Theo Chúa là sẵn sàng tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa. Vì tiếp nhận Chúa nên sẵn sàng tiếp đón mọi người là hình ảnh Chúa; vì hy sinh cho Chúa nên sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Chúa và hy sinh vì Chúa, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16

Trên đường thi hành sứ vị ở vùng Sunam, ngôn sứ Êlisê được một gia đình mời vào nhà trú ngụ. Ðáp lại lòng tốt của vợ chồng này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho chúng ta biết: chúng ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Ðức Kitô và cùng sống lại với Người. Vì thế chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho Chúa vì Chúa.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 10,37-42

Theo Chúa trước hết là từ bỏ ý riêng, vác thập giá mình hằng ngày mà theo, sau là sẵn sàng tiếp đón Chúa qua các sứ giả của Người. Ai đón tiếp Chúa như thế thì sẽ được Chúa thưởng. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Muốn theo Chúa phải sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ mọi sự và vác thánh giá. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh gồm tất cả những người tin theo Chúa ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh sẵn sàng đón tiếp Chúa, từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng ngày, để xứng đáng làm môn đệ Chúa.

2. Nhiều người ngày nay chạy theo tiền của, danh vọng, thú vui hơn là theo Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ biết: chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật cho con người.

3. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy". Xin cho các Kitô hữu biết tiếp đón và giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, để được phần thưởng Chúa ban.

4. "Ai không từ bỏ mình, không vác thánh giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng từ bỏ mọi sự và vác thánh giá theo Chúa, để được sống muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa thương dạy chúng con cách sống xứng đáng làm môn đệ Chúa, chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thực hành Lời Chúa dạy.