Chúa Nhật VII thường niên - Năm A

Thương Nhau Như Chúa Thương

(Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên...

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã kiện toàn bốn giới răn trong Cựu Ước. Hôm nay Người bổ sung thêm hai giới răn khác là không chống lại kẻ ác và thương yêu kẻ thù.

Ở đời không có gì quý bằng tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu; và tình yêu cao cả nhất là yêu thương như Chúa thương yêu.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hiểu biết và thực thi yêu thương như ý Chúa muốn.

- Dẫn vào bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh như Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa thương yêu, không được thù ghét báo oán ai. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 3,16-23

Thấy cộng đoàn Corintô tự hào khôn ngoan rồi chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Ðền Thờ Thiên Chúa. Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, hận thù báo oán nhau. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,38-48

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai giới luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ nghịch thù, để được giống Cha trên trời là Ðấng nhân từ quảng đại.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước Cha trên trời là Ðấng nhân từ, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái hằng ngày.

2. "Luật xưa dạy: Mắt đền mắt. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Ðừng chống cự kẻ ác". Xin cho mọi người vâng nghe Lời Chúa, thương yêu tha thứ nhau, để nên giống Cha trên trời là Ðấng luôn tha thứ.

3. "Luật xưa dạy: hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em". Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa: thương yêu cầu nguyện cho hết mọi người, kể cả kẻ nghịch, người thù của chúng ta.

4. "Các ngươi phải sống thánh thiện, vì Thiên Chúa các ngươi là Ðấng Thánh". Xin cho cộng đoàn chúng ta vâng nghe Lời Chúa, sống thánh thiện trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến kiện toàn lề luật. Xin thương giúp chúng con ngày càng giữ luật Chúa cách hoàn hảo hơn.