Chúa Nhật VI Phục Sinh
THỂ HIỆN LÒNG YÊU MẾN
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

Con cái trong gia đình có nhiều cách để thể hiện lòng yêu mến cha mẹ như quan tâm thăm hỏi khi xa cách, nuôi dưỡng cha mẹ khi các ngài già yếu, chăm sóc các ngài lúc ốm đau... Về phần Chúa Giê-su, Ngài thể hiện tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha bằng tấm lòng vâng phục tuyệt đối. 

1. Chúa Giê-su thể hiện lòng yêu mến Chúa Cha bằng cách vâng lời tuyệt đối

Trước khi nộp mình chịu khổ nạn, Chúa Giê-su bày tỏ cho các môn đệ biết sở dĩ Ngài để cho Thủ lãnh thế gian, là Sa-tan và bè lũ của nó, vồ xé Ngài, hành hạ và tiêu diệt Ngài là vì Ngài vâng theo lệnh truyền của Chúa Cha để đền tội cho nhân loại.

Ngài nói: “Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó (chuyện Thầy chịu khổ nạn dưới tay Thủ lãnh thế gian) xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. (Ga 14, 30-31)

Thế là, vì yêu mến và vâng lời Chúa Cha, Chúa Giê-su đã để cho Thủ lãnh của thế gian nầy bắt bớ, vu cáo, phỉ nhổ, tát vào mặt... như thể Ngài là một tên gian phi, miễn là ý Cha được thể hiện.

Vì yêu mến và vâng lời Chúa Cha, Chúa Giê-su để cho người ta đánh đòn rách nát thịt da, để cho vòng gai nhọn đâm sâu vào đầu khiến máu rỉ ra đầm đìa trên khuôn mặt chí thánh, để cho người ta phỉ báng, nhạo cười, khinh khi… miễn là làm trọn ý Chúa Cha để đền tội cho loài người.

Vì yêu mến và vâng lời Chúa Cha, Chúa Giê-su chấp nhận vác thập giá lên đồi Sọ, chịu đóng đinh vô cùng đau đớn vào thập giá và chấp nhận cái chết quằn quại đau thương tủi nhục trên thập giá để đền tội cho loài người theo ý Chúa Cha.

Thánh Phao-lô tóm lại cuộc đời vâng phục của Chúa Giê-su như sau: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa … Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Phi-lip-phê 2, 6- 8)  

2. Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta thể hiện lòng yêu mến Ngài bằng cách vâng giữ lệnh Ngài truyền.

Vì yêu mến Chúa Cha nên Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha tuyệt đối. Tương tự như thế, Chúa Giê-su yêu cầu những ai yêu mến Ngài thì cũng hãy vâng giữ huấn lệnh của Ngài.

Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” và một lát sau, Ngài lại nói: “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.”

Như vậy, yêu mến Chúa Giê-su và vâng lời Ngài dạy là hai yếu tố gắn chặt với nhau không thể tách rời, như hai mặt của một đồng tiền. Nếu chúng ta không vâng giữ điều răn của Ngài, là chúng ta không có lòng yêu mến Ngài thực sự, chúng ta không phải là môn đệ của Ngài. 

3. Thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng cách yêu thương tha nhân

Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta thể hiện lòng yêu mến Ngài bằng cách tuân giữ điều răn của Ngài, mà điều răn đó chính là hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương ta. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Gioan 13, 34)  

Biết rằng xây dựng, vun đắp tình thương giữa người với người là điều rất khó; anh em ruột thịt trong nhà chưa dễ thương nhau, huống là yêu thương người ngoài hay thù địch. May ra vì lòng yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng, yêu thương và hiến mình chết thay cho mình, người ta mới có thể đền đáp tình thương cao vời của Chúa bằng cách vì Chúa mà yêu mến tha nhân. Thế nên Chúa Giê-su cần phải nại đến lòng yêu mến Thiên Chúa của con người để khuyến dụ con người vì Chúa mà yêu thương nhau. 

Lạy Chúa Giê-su,

Qua những lời trên, Chúa nhấn mạnh rằng nếu chúng con thực tình yêu mến Chúa thì hãy giữ điều Chúa truyền dạy là yêu mến tha nhân. Vậy thì cho dù chúng con không thể yêu mến người khác vì họ khó thương, thì xin cho chúng con hãy vì yêu Chúa mà yêu mến tha nhân như lệnh Chúa truyền.

“Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.”