Chúa Nhật VI Phục Sinh
HÃY SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN THÁNH THẦN
CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Lm. Phêrô Lê văn Chính

          Tiếp nối những lời từ giã của Chúa Giêsu với các môn đệ trước giờ khổ nạn mà chúng ta đã nghe trong tuần trước, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy giữ vững các giới răn của  người: đây là những lời nhắc nhở rất ân cần và được Chúa Giêsu nhấn mạnh để như là điều kiện để  Người sẽ thực hiện cho các môn đệ một điều trọng đại hơn nữa là xin Cha ban Thánh Thần cho các môn đệ: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ các giới răn của Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và người sẽ ban cho các con Đấng Phù trợ khác là Thánh Thần Chân lý để ở với các con luôn mãi”. Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ về Thánh Thần mà Người sẽ xin Cha ban cho các ông để ở với các ông. Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, là đời sống ân sủng và là sức mạnh nơi Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu vẫn hằng trao đổi và hiệp thông với Cha, giờ đây được ban cho các môn đệ nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu để đưa các môn đệ đến sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa vốn có sự hiệp thông sâu xa giữa Cha, Con và Thánh Thần mà Chúa Giêsu vẫn hằng sống sự hiệp thông này với sức mạnh Thánh Thần từ Cha. Vì thế Thánh Thần là Đấng mà chính Chúa Giêsu sẽ xin Cha, và Cha sẽ ban cho các môn đệ, để Thánh Thần ở với các môn đệ như đã ở với Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu các môn đệ được dẫn đưa tới tham dự trọn vẹn vào đời sống của Thiên Chúa, được đón nhận hồng ân Thánh Thần vốn là sự sống nơi Thiên Chúa, vì các môn đệ được huấn luyện bởi lời của Chúa Giêsu và hằng tuân giữ những giới răn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ưu tư nhắc nhở các môn đệ hằng phải biết giữ các giới răn của người khi mà người không còn hiện diện hữu hình với các ông  để các môn đệ xứng đáng  nhận Thánh Thần chân lý sẽ dẫn đưa các môn đệ đến chân lý toàn vẹn. Có một mối liên hệ mật thiết giữa việc giữ các giới răn và việc đón nhận Thánh Thần; bởi vì khi giữ các giới răn của thầy Giêsu, tâm hồn các môn đệ lần hồi được biến đổi trở nên giống thầy Giêsu để có thể đủ khả năng đón nhận Thánh Thần chân lý. Điều này cũng chính là kinh nghiệm mà Đức Giêsu vẫn thực hành trong đời mình, như chính người vẫn xác định người vẫn giữ lời của Cha và vì thế người ở trong tình yêu của Cha.  Chúa Giêsu còn cho các môn đệ biết là chỉ các môn đệ mới nhận được Thánh Thần Chân lý, trong khi thế gian không thể nhận được Thánh Thần vì thế gian không đủ khả năng hay điều kiện để nhận Thánh Thần, thế gian không thấy cũng như không biết Thánh Thần.   

Sự hiệp thông sự sống nơi Thiên Chúa mạnh mẽ đến độ không cản trở nào dù là sự chết có thể chiến thắng được. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ, người không để các môn đệ mồ côi, người sẽ trở lại với các môn đệ. Sự vắng mặt mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm trong một thời gian nữa chỉ là sự vắng mặt ngắn ngủi tạm thời, bởi vì Chúa Giêsu vẫn luôn xác tín người hằng sống và các môn đệ cũng sẽ được sống. Chắc hẳn Chúa Giêsu muốn báo trước về cuộc khổ nạn và cái chết cũng như sự Phục sinh vinh quang của người. Bởi vì sự sống nơi Thiên Chúa là sự sống sinh động nên không một cản trở nào, dù là sự chết có thể chia lìa hay cản trở sự sống này mà Chúa Giêsu hằng tham dự. Và Chúa Giêsu chia sẻ cho các môn đệ sự sống thần linh này, bởi vì Người xác tín là Người luôn ở trong Cha và Cha ở trong người và với người, thì cũng thế, các môn đệ do được gắn bó với thầy Giêsu, nên cũng được ở trong thầy và với thầy, và như thế họ được ở với Cha: “Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha thầy, và các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con”. Đời sống nội tại sung mãn nơi Thiên Chúa không chỉ dừng lại khép kín nơi Thiên Chúa mà được tuôn trào và trao ban cho các môn đệ. Các môn đệ cần phải thực hành các giới răn của thầy Giêsu để họ đón nhận được đời sống thần linh này qua việc đón nhận Thánh Thần và ở trong thầy Giêsu.

Những lời nhắn nhủ của Đức Giêsu trước giờ người ra đi chịu khổ nạn làm cho người môn đệ nhận thức rằng tình yêu đối với thầy Giêsu không chỉ là một tình cảm mông lung không xác định. Tình yêu này mời gọi và thúc đẩy người môn đệ sống cách cụ thể bằng việc cố gắng sống Lời Chúa và giữ các giới răn tình yêu của thầy Giêsu. Mặt khác, người môn đệ cũng phải hiểu rằng, tự sức riêng mình không thể yêu mến thầy Giêsu cũng như yêu mến Thiên Chúa trọn vẹn được, nên cần đến sự bảo đảm của Đức Giêsu cho họ Thánh Thần của Chúa Cha mà Con sẽ ban tặng cho người môn đệ để giúp họ yêu mến và thực hành các giới răn của thầy Giêsu. Người môn đệ cũng được mời gọi theo lời nhắn nhủ của thánh Phêrô, hãy luôn sống niềm tin của mình cách mạnh mẽ và sáng suốt, bởi vì người môn đệ không nhận được Thánh Thần của Đức Giêsu để rồi chỉ sống cho mình hay khép kín lạc lõng, nhưng họ phải sẵn sàng để làm chứng cho Đức Giêsu trước những người khác,  sẵn sàng trả lời cho những kẻ đặt vấn nạn về lý do của niềm hy vọng của họ với một thái độ hiền từ kính cẩn và một lương tâm ngay thẳng.

Thánh Thần mà Chúa Giêsu báo trước cuộc tử nạn đã hoạt động cách mạnh mẽ trong Giáo hội. Thánh Thần không chỉ hoạt động nơi các tông đồ mà còn ngự xuống trên những người tin vào lời rao giảng của các tông đồ. Sách Công vụ tông đồ thuật lại những hoạt động rất hiệu quả của phó tế Philipphê ở miền Samaria, rao giảng Tin mừng Chúa Giêsu và làm nhiều phép lạ chữa lành nhiều bệnh tật và xua trừ ma quỉ. Dân chúng ở Samaria rất vui mừng và nhiều người đón nhận đức tin đến độ những tin tức tốt đẹp truyền về Giêrusalem và Phêrô và Gioan được gửi đến với họ. Khi các ngài tới, các ngài đã cầu nguyện và đặt tay cho những người này và các ngài đã ngạc nhiên ghi nhận là Thánh Thần cũng được ban cho mọi người tin như đã được ban cho các tông đồ. Mỗi khi người tín hữu kính cẩn thực hành lời Chúa Giêsu và các giới răn của người, họ lần hồi được huấn luyện trở nên giống Đức Giêsu và vì thế họ sẽ đón nhận được Thánh Thần của Đức Giêsu để làm cho họ luôn hiệp thông sự sống sung mãn của Thiên Chúa.