Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A

Tin Theo Chúa Ðể Ðược Sống

(Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 3-45)

Catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Mùa Chay và là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện, ăn chay, bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Kitô để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa trong tuần chay sau hết nầy dạy chúng ta mạnh mẽ tin theo Chúa, là sự sống lại và là sự sống muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta trung thành bền đổ tin theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ed 37, 12-14

Dân Chúa đang bị lưu đày bên Ai Cập như ở trong cõi chết. Chúa sai ngôn sứ Êdêkien báo cho họ biết: Chúa sẽ cứu họ sống, cho họ trở về xứ sở. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 8, 8-11

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết: dù thân xác chúng ta phải chết vì tội lỗi, Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta được sống và được nên công chính.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 11, 3-45

Chúa Giêsu thương khóc Ladarô chết và làm phép lạ cho anh sống lại... Chúa luôn thông cảm mọi nỗi thống khổ của chúng ta, và ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy Người. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu hứa ban sự sống và sự sống lại cho những ai tin Người. Chúng ta quyết tâm tin Chúa và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội Thánh là Nước Chúa ở trần gian. Xin cho Hội Thánh được sức sống dồi dào và lan rộng khắp nơi, để đem sự sống muôn đời cho nhân loại.

2. Mọi người đều phải chết, nhưng chết không phải là hết mà đi vào cõi sống khác. Xin cho mọi người biết dùng cuộc sống đời nầy mà lo cho cõi sống đời sau hạnh phúc.

3. Nhiều người ngày nay khinh thường mạng sống Chúa ban: họ tự sát hoặc giết hại trẻ sơ sinh vô tội. Xin cho mọi người biết tôn trọng mạng sống mình và kẻ khác.

4. Tai hại hơn hết, nhiều người ngày nay giết chết linh hồn bằng tội lỗi sa đọa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn giữ mình sạch tội, nếu có lỡ phạm tội thì ăn năn sám hối để được sống.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con. Chúa chịu chết cứu chúng con được sống. Xin cho chúng con hết lòng tin theo Chúa.