Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A
THEO CHÚA ĐẾN ÁNH SÁNG
(1Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Giêsu để được cùng sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta theo Chúa, là Ánh Sáng soi dẫn chúng ta vượt qua gian nan thử thách ở đời, để về đến Quê Hương thật của chúng ta, như người mù được Chúa Giêsu chữa sáng mắt trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta bền đổ theo Chúa, là Ánh Sáng soi đường dẫn lối chúng ta về cõi trường sinh.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: 1Sm 16, 1.6-7.10-13

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 5,8-14

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa Tội phải sống nên con cái Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở lương thiện, công bình, chân thật. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 9,1.6-9.13-17.34-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhứt là mở mắt tâm hồn cho anh tin Chúa. Chúng ta cũng cần được Chúa mở tâm hồn chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã ban cho chúng ta Ánh Sáng đức tin. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là Ánh Sáng đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh hoàn thành sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và gương sáng hằng ngày.

2. Con người hiện đang mắc nhiều chứng bệnh khốn khổ, như bệnh mù lòa. Xin Chúa cho y học ngày càng phát triển, để chữa họ được lành.

3. Trong số những kẻ mù lòa, người bị mù về phần hồn là khốn khổ hơn hết, vì không biết việc lành phải làm, điều dữ mà lánh. Xin Chúa thương chữa họ khỏi cơn bệnh nguy hại nầy.

4. Chúa là Ánh Sang đức tin cho mọi người. Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta luôn trung thành tin theo Chúa, để được Chúa đưa về Quê Trời hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa là Ánh Sáng muôn dân. Xin thương soi sáng mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được muôn đời hạnh phúc.