Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A

Theo Chúa Là Nguồn Nước Hằng Sống

(Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42)

http://www.catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Chay, là mùa chúng ta tích cực cầu nguyện, ăn chay bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Giêsu để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, nguồn nước mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng theo Chúa là nguồn nước hằng sống của chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 17, 3-7

Chúa sai ông Môisen dẫn dân Do thái đi qua sa mạc về đất Chúa hứa. Dọc đường thiếu nước uống, họ kêu trách Chúa. Chúa cho ông lấy gậy đập vào đá: Nước chảy ra cho họ uống. Ðó là hình ảnh Chúa là nước hằng sống và là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 5, 1-2.5-8

Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khẳng định Chúa thương chúng ta, cho Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, ban cho chúng ta nước hằng sống là ân sủng Chúa Thánh Thần.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 4, 5-42

Chúa Giêsu xin người nữ Samari cho nước uống, để Người ban lại cho chị nước hằng sống là chính Người. Ai tin Người sẽ được sống muôn đời. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Thiên Chúa ban nước hằng sống là Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện.

1. Hội Thánh đã được lãnh nhận nước hằng sống là Ðức Kitô. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết đem Chúa là Nước Hằng Sống đến cho mọi người.

2. Thế giới gặp lắm thiên tai, khiến nhiều người đói khát khổ sở. Xin cho nhiều người tận tâm cứu giúp họ, nhất là xin Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi sự dữ.

3. Chúa dùng mùa chay thanh luyện chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên người mới, biết nhờ Chúa đích thực trong tâm hồn.

4. Mùa Chay là mùa cầu nguyện, mùa ăn chay bố thí. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sốt sắng cầu nguyện, giảm bớt tiêu xài, để chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương chúng con, ban Con Một Chúa là Nước Hằng Sống cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin cậy Người, để được Người ban cho sự sống muôn đời.