Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A
HÃY TIN THỜ THIÊN CHÚA
(Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)
http://www.catholic.org.tw

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, siêng năng cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để được sống lại với Chúa Kitô.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu nhờ vâng phục Chúa Cha và làm theo Lời Kinh Thánh mà đã chiến thắng ma quỷ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, luôn tin tưởng Chúa Cha và lời Kinh Thánh, để thắng các chước cám dỗ của ma quỷ xác thịt thế gian.

- Dẫn vào bài đọc 1: Ðnl 26,4-10

Trong bài đọc sau đây, ông Môisen bảo dâng chúng dâng hoa trái đầu mùa lên Chúa, để tỏ lòng tôn kính Chúa đã cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, cho họ thành một dân vĩ đại và ban cho họ đất đai phì nhiêu.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 10,8-13

Thánh Phaolô bảo: Ai tin Chúa Giêsu và làm theo Lời Người dạy thì được cứu độ. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 4,1-13

Tin Mừng hôm nay thuật lại sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện và chịu ma quỷ cám dỗ. Và nhờ vâng theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha, Người đã chiến thắng vẻ vang.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Ðể chiến thắng ma quỷ, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, và tin theo Lời Kinh Thánh và Chúa Cha. Chúng ta quyết noi gương Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ Lời Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh tận tình giúp cho các tín hữu học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày.

2. Nhiều người ngày nay chỉ lo thỏa mãn xác thịt, ăn sướng mặc đẹp. Xin cho họ biết kềm hãm xác thịt để bồi dưỡng tinh thần bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh.

3. Ðể bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm cầu nguyện ăn chay bố thí, để có thể làm chứng cho Chúa.

4. Nhờ tin lời Kinh Thánh và vâng theo thánh ý Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, để thắng được các chước cám dỗ.

Chủ tế: Lạy Chúa, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để được Chúa cứu độ. Xin cho chúng con hết lòng sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí, để được Chúa cứu rỗi chúng con.