Chúa nhật Truyền giáo - Năm C
THÁNG MÂN CÔI & VÀ VIỆC TÁI
TRUYỀN GIÁO CHÍNH MÌNH
Ðức Cha J.B. Bùi Tuần

Tháng Mười quen được gọi là Tháng Đức Mẹ Mân Côi. Trong tháng này, Giáo Hội, đâu đâu cũng được nhắc nhở dâng lên Đức Mẹ chuỗi kinh Mân Côi. Chuỗi kinh Mân côi ví như bó hoa hồng thiêng liêng hái từ vườn Phúc Âm.

Riêng tại Giáo Hội Việt Nam , tháng Mân Côi bao gi ờ cũng  một luồng gió đạo đức, thổi sức sống thiêng liêng vào từng gia đình, từng tâm hồn lớn nh ỏ.

Năm nay  năm Truyền giáo, tháng Mân Côi nên được vận dụng cho việc truyền giáo. Theo thiển ý của tôi, việc truyền giáo nên luôn luôn khởi sự từ chính mình.

Việc tái truyền giáo chính mình  th ể sẽ được thực hiện rất tốt nh ờ chuỗi kinh Mân Côi. Bởi  chuỗi kinh Mân Côi kể lại vắn tắt dung mạo Chúa Cứu th ế  conđường Người đã đi.

 * * *

Con đường đó cũng  con đường Đức Mẹ đã đi , theo tinh thần “xin vâng” , để tr ở thành Đấng đồng công cứu chuộc loài người. Riêng tôi, khi suy gẫm các mầu nhiệm trong chuỗi kinh Mân côi, tôi nhận ra việc tái truyền giáo chính mình tập trung vào ba điểm sau đây:

1/ Nhìn  hơn những nét quan trọng của chân dung Chúa Cứu th ế  con đường Người đi.

Chân dung Chúa Cứu th ế  những nét nổi bật, như: Khiêm nhường từ trời bước xuống, khiêm nhường mặc lấy thân phận kẻ nghèo hèn , vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, yêu thương đến hy sinh mạng sống mình, khó nghèo từ sinh ra đến lúc chết.

Con đường Người đi cũng th ế. Thánh Phaolô đã tóm tắt như sau:

Đức Giêsu Kitô, vốn   Thiên Chúa  không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân  lệ, tr ở nên giống phàm nhân, sống như người trần th ế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá. Chính  th ế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.” (Pl 2,6-9)

Con Thiên Chúa xuống th ế làm người  như th ế đó. Để gần gũi những người nghèo. Để chia sẻ thân phận những người khổ đau. Để làm chứng lòng Chúa thương xót chúng ta ,  để chúng ta hiểu tội lỗi chúng ta được đền bằng một giá cao đến th ế nào.

Tôi thấy một giáo  đơn  thiết thực về Chúa Cứu th ế như vậy thường dễ đánh động lòng chúng ta , giúp chúng ta gần lại Người hơn ,  dễ đặt hy vọng vào Ngườihơn. Nhất  khi ta cảm thấy mình quá tội lỗi, yếu hèn , trên bờ vực thẳm.

Truyền giáo ch ủ yếu  truyền một lối đi gặp được Chúa tình thương, cứu độ. Nếu lối đi đó chẳng may  những  thuyết cao vời, thì sẽ không hấp dẫn. Trái lại, một lốiđi cụ th   chân dung  cuộc sống của Con Chúa nhập th ể như trên, dễ thương, dễ gần gũi , dễ đồng cảm với những khổ đau của con người, thì đó  lối đi hấp dẫn, nên chọn.

Trên thực tế, chính tôi đã thường xuyên tái truyền giáo chính mình bằng chọn con đường đó , qua chuỗi Mân Côi.

2/ Chỉnh đốn lại nếp sống chính mình sao cho càng ngày càng nên xứng  con Đức Mẹ.

Chúng ta truyền giáo bằng sách báo, bằng các lớp giáo  , bằng các lễ nghi, bằng các  sở tôn giáo  hoạt động tôn giáo. Thực tế đó phải kể  cần. Nhưng cách truyền giáo hữu hiệu nhất  chính nếp sống đạo đức của ta nổi về yêu thương, khiêm nhường, phục vụ.

Nếp sống gồm nhiều th ứ, như: Cách suy nghĩ, cách phán đoán, cách chọn lựa, cách đối xử, cách phản ứng, cách dùng thời gi ờ, cách dùng sức khoẻ  của cải, cách sử dụng địa vị, cách vận dụng vốn liếng trí thức, cách hiện diện, cách phục vụ, cách nói năng, cách ăn uống, cách giải trí , cách sống chung, cách giảng dạy vv...

Nếp sống của mỗi người, với các chi tiết như trên, rất cần phải được rèn luyện. Để rèn luyện nếp sống đó thành một bài Phúc Âm sống  sức giới thiệu Đức Kitô, chúngta rất  th  nh ờ chuỗi Mân côi. Khi chúng ta sống  nh ỏ trong tình Mẹ. Tình Mẹ sẽ dẫn chúng ta bước đi từng bước nh ỏ trên đường vâng phục thánh ý Chúa. Dần dần, ta sống trong Chúa,  Chúa sống trong ta.

 th ể nói: Nh ờ vậy  sắc đẹp của bông hồng thiêng sẽ nở trên môi miệng ta , trong ánh mắt của ta. Cũng nh ờ vậy,  hương thơm của hoa hồng thiêng sẽ to  ratrong  tưởng của ta , trong tình cảm của ta. Bởi  nhựa sống của hoa hồng thiêng chứa đầy trong trái tim ta , giúp ta cảm thương  xót thương. Nếp sống của ta sẽ dần dần tr ở nên giống phần nào Hoa Hồng mầu nhiệm, một tước hiệu thân thương của Đức Mẹ ta vẫn đọc trong kinh cầu Đức Mẹ.

Tôi thiết nghĩ, khi nếp sống của ta phảng phất sắc đẹp  hương thơm hoa hồng mầu nhiệm, thì dù ở đâu, nếp sống ấy cũng đã  truyền giáo.

3/ Tăng cường cầu nguyện  hy sinh.

Điểm sau cùng để tái truyền giáo chính mình học được trong việc lần chuỗi Mân côi là: Phải tăng cường cầu nguyện  hy sinh.

Nếu cần dựa trên tính cách cầu nguyện trong việc lần chuỗi Mân côi, thì tôi xin chia việc cầu nguyện đó ra ba loại:

Một là cầu nguyện mang tính cách tạ ơn. Như lời kinh Đức Mẹ đã dâng lên Chúa tại nhà bà thánh Isave.

Hai là cầu nguyện mang tính cách phó thác. Như lời Đức Mẹ đã nói với thiên thần ngày xảy ra biến cố truyền tin Con Thiên Chúa xuống thai làm người.

Ba là cầu nguyện mang tính cách đền tạ. Như thái độ đớn đau của Đức Mẹ dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Trong việc cầu nguyện đền tạ bao giờ cũng có tâm tình sám hối sâu xa.

Ba loại cầu nguyện trên đây đều đi đôi với hy sinh. Cả ba rất cần cho việc tái truyền giáo chính mình chúng ta. Trong một thời buổi mà tính hiếu động, biếng lười và hưởng thụ dễ làm cạn đời sống nội tâm, thì việc cầu nguyện và hy sinh phải được coi là rất cần. Nhất là đối với những nhà truyền giáo.

Xin phép nhắc lại: Truyền giáo không chủ yếu là truyền một giáo thuyết, nhưng là tặng cho người ta lối đi và những cái máng có khả năng truyền vào hồn họ dòng ơn thánh thiêng. Nhờ đó người ta mở lòng ra đón nhận được Chúa Cứu độ.

Chiếc máng hiệu nghiệm nhất chính là cầu nguyện kèm theo hy sinh. Lần chuỗi Mân côi, ta sẽ thấy suốt chặng đường dài, từ ngày Mẹ được truyền tin đến ngày Mẹ lên trời, chỗ nào Mẹ cũng cầu nguyện hy sinh. Cầu nguyện hy sinh âm thầm. Cầu nguyện hy sinh liên lỉ. Truyền giáo cũng là con đường dài cầu nguyện hy sinh như thế.

 * * *

Chúng ta đang bước vào một tình hình có nhiều bất lợi cho việc truyền giáo. Nhưng, nếu chúng ta biết tái truyền giáo chính mình nhờ kinh Mân côi, thì chúng ta có quyền lạc quan. Lạc quan, nhất là vì chúng ta được trở về với lửa Phúc Âm, rất khao khát Chúa và luôn thao thức được cùng với Chúa tìm chia sẻ tình thương và làm chứng cho tình thương cứu độ.