Hướng ý Bài đọc Chúa Nhật XXVII thường niên  - Năm C
http://www.catholic.org.tw

Tin Tưởng Và Khiêm Tốn

(Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)

 - Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 27 thường niên...

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của đức tin, và đức khiêm nhượng trong đời sống Kitô hữu.

Chỉ có đức tin bằng hạt cải, chúng ta cũng có thể làm nhiều việc phi thường. Nhưng không phải vì đó mà sinh lòng kiêu căng tự đắc, một phải khiêm nhường tin tưởng trông cậy Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng ta, để chúng ta kiên vững trong mọi nghịch cảnh và nhìn nhận mình là đầy tớ vô dụng của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kb 1,2-3.2,2-4

Ngôn sứ Habacúc kêu trách Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Chúa cho biết: "Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ". Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 1,6-8.13-14

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao, bất chấp khó khăn nghịch cảnh trong đời sống.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 17,5-10

Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông biết sức mạnh phi thường của nó, và dạy phải sống khiêm nhượng. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa dạy chúng ta sống khiêm tốn và tin tưởng Chúa, chúng ta chân thành cám ơn Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái sống khiêm tốn và vững lòng tin cậy Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình.

2. Nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng mình làm được tất cả mà không cần Thiên Chúa. Xin cho họ nhớ con người là tạo vật bất toàn bất lực Thiên Chúa đựng nên.

3. Nhiều người đang gặp khó khăn thử thách nặng nề. Xin cho họ biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để được Chúa cứu giúp nâng đỡ.

4. Sống tin tưởng và luôn giữ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống tin tưởng và khiêm tốn luôn.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con.