Chúa Nhật XXIX thường niên  - Năm C
CẦU NGUYỆN kiên trì
Lm Giuse Đinh tất Quý

Lc 18,1-8

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" Đó là lời Chúa.

 

A. DÀNH CHO THIẾU NHI

Câu 1: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì qua bài Tin Mừng hôm nay?

a. Chúa muốn dạy về việc sống phó thác.

b. Chúa muốn dạy về lòng tin tưởng vào cuộc sống tương lai.

c. Chúa muốn dạy về sự cầu nguyện.

d. Chúa muốn dạy về việc thực hành bác ái.

Cầu 2: Theo Chúa thì việc cầu nguyện thành công đòi hỏi phải có những điều kiện nào?

a. Phải tin tưởng vào lòng yêu thương của Chúa.

b. Phải biết nhẫn nại và kiên trì.

c. Phải biết đến với Chúa trong tâm tình của người con đối với người Cha.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 03: Chúng ta phải cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Chúa.

a. Phải cầu nguyện trong tâm tình phó thác.

b. Phải cầu nguyện với niềm tin mạnh.

c. Phải cầu nguyện với tất cả tấm lòng thành.

d. Tất cả đều đúng.

B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Sống trong thời đại văn minh kỹ thuật hiện nay, cái gì cũng sẵn sàng, nhanh chóng (từ đồ ăn thức uống đến thông tin liên lạc), đơn vị luôn tính bằng giây; nên con người rất khó kiên trì, chờ đợi...

Tuy nhiên, trong đời sống thiêng liêng, con người không thể đốt giai đoạn được. Không thể đòi hỏi Thiên Chúa phải mau chóng đáp ứng những lời cầu xin của mình được.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa rõ là Ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng chắc chắn là theo đường lối của Chúa, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta! Nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn có quyền quyết định khi nào Ngài ban, ban bằng cách nào, ban bao nhiêu, vì Ngài là Đấng ban ơn. Chúng ta chỉ còn cách là tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa mà thôi!

      Có ai trong chúng ta mà không thấy:

      Nhiều khi ta xin ơn này mà Chúa lại ban ơn khác, nên chúng ta không nhận ra ơn Chúa đã ban cho ta. Như khi chúng ta xin Chúa chữa bệnh phần xác, chúng ta lại được Chúa ban ơn nhận ra ý Chúa trong bệnh tật mà vui vẻ chấp nhận bệnh hoạn trong hoàn cảnh hiện tại của ta.

      Có những lời cầu xin không hợp lý như: xin trúng số độc đắc, hay câu chuyện bà mẹ tông đồ Giacôbê và Gioan xin Chúa cho hai con mình, một người được ngồi bên tả, một người được ngồi bên hữu khi Ngài làm vua. Chúa trả lời : "Các con không biết điều các con xin" (Mc.10,38).

      Có những điều xin mà không được vì chúng ta không cộng tác với ơn Chúa, không làm hết sức mình. Như xin Chúa giúp chừa rượu, chừa ma túy, nhưng lại cứ la cà gần quán rượu, qua lại chỗ chích choác thì làm sao có thể chừa rượu, bỏ xì ke được.

      Có những điều xin mà không được vì lòng mình còn đầy tội lỗi. Chúa dùng tiên tri Isaia báo cho dân Chúa biết Ngài sẽ không nhận lời họ vì họ phạm đầy tội ác : "Các ngươi cầu nguyện vô ích. Ta không nhận lời đâu. Tay các ngươi vấy đầy máu".

      Hầu hết những lời cầu xin của chúng ta không được nhận lời, vì chúng ta thiếu tin tưởng và thiếu kiên trì. Thánh nữ Monica phải cầu xin, khóc lóc, khuyên nhủ, tìm kiếm con khắp nơi suốt 18 năm trời, con bà là Augustinô mới trở về với Chúa.

      Với những lời cầu xin chính đáng và có ích cho linh hồn chúng ta, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Tuy nhiên Thiên Chúa hoàn toàn tự do khi thi ân giáng phúc cho chúng ta. Chúa sẽ đáp lời chúng ta lúc nào và cách nào có lợi nhất cho chúng ta, theo thánh ý mầu nhiệm của Ngài. Thời gian Chúa ban có thể sẽ lâu hơn chúng ta tưởng. Cách thức Người ban có thể khác với ý nguyện của chúng ta, nhưng bao giờ cũng là lúc thích hợp nhất cho linh hồn chúng ta, bao giờ cũng có ích nhất cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta.

      Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu và Đức Maria mà bắt chước. Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này xa Con, nhưng đừng theo ý Con, một theo ý Cha" (Mt.26,39). Chúa Cha đã không chấp nhận ý Chúa Giêsu mà muốn Chúa Giêsu phải chịu khổ nạn và chết trên thánh giá. Tuy nhiên, chính cái chết của Chúa Giêsu đã nên ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Đức Maria nguyện khấn hứa giữ mình khiết tịnh để phục vụ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại muốn Mẹ làm Mẹ Chúa Cứu Thế để đem ơn cứu độ cho thế gian. Mẹ đã xin vâng! Cầu nguyện không phải là bắt ép Thiên Chúa thay đổi ý của Ngài, nhưng là mang ý muốn  riêng tư của chúng ta hòa nhập vào thánh ý Thiên Chúa.

      Nếu chúng ta luôn sống thuận theo ý Chúa như thế thì cuộc đời chúng ta sẽ luôn được an vui và bình an; và chúng ta sẽ thấy tất cả những điều chúng ta xin đều được Chúa chấp nhận. Còn nếu chúng ta đòi Chúa phải theo ý mình, thì lương tâm chúng ta không bao giờ được bình an, và chúng ta sẽ thấy Chúa chẳng chấp nhận lời chúng ta cầu xin bao giờ!