Lm Stêphanô M Phạm Cao Đích,CMC, chủ sự Thánh Lễ An Táng

Lm Hilariô M. Phạm Chính Truyền CMC, Chia sẻ cùng cộng đoàn

Lm Robertô Bellaminô. Vũ Thanh Tòng CMC, Thay mặt nhà Dòng cám ơn

Nghi thức tiễn biệt người anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng

 Vị Đại Diện gia đình cám Nhà Dòng

Tin Buồn

Trang Nhà