Sơ lược tiểu sử


Linh mục Micae Maria TRẦN MINH DUỆ, CMC

(1953 - 2014)

Tiểu sử Linh Mục Micae Maria

- Sinh ngày : 13.01.1953, tại Thái Bình.

- Nhập Dòng : 08.12.1974, tại Thủ Đức.

- Khấn trọn đời : 31.05.1980, tại Carthage.

- Thụ phong Linh mục : 05.06.1993, tại Carthage.

- Qua đời ngày : 03 tháng 10 năm 2014, tại Carthage.

- Hưởng thọ: 61 tuổi.

Tin Buồn

Trang Nhà