Lm Piô X Maria Nguyễn Đán CRM,Tổng Phục Vụ
Chủ sự Thánh Lễ An Táng

Lm Stephanô Maria. Phạm Cao Đích CRM, Chia sẻ cùng cộng đoàn

Lm Phanxicô Assisi Maria. Hoàng Thiên Triệu CRM, Thay mặt nhà Dòng cám ơn

Lm Henricô Maria. Đinh Viết Phục CRM, cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt

Lm Camillô Lellis Maria. Nguyễn Đức Tuân CRM

cử hành Nghi thức tiễn biệt người anh em đến nơi an nghỉ cuối cùng

Tin Buồn

Trang Nhà