THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ PHÓ TẾ
Cho 2 Tu Sĩ Dòng Đồng Công,
Địa phận Phú Cường,
Tỉnh Bình Dương, Ngày 10 -5 - 2010

 
 

Do Đức Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ
 

 
 

 
 

Lời cầu cho các Thầy sắp lãnh thừa tác

 
 

 
 

 
 

 
 

(xem tiếp)