Ban Truyền giáo Dòng Đồng Công
thăm giáo xứ Phú Lý -Xuân Lộc