July19-2009

Thánh lễ Rửa tội tại Dòng Đồng Công
Chúa nhật ngày 19 tháng bảy năm 2009

Page 1 of 2 Next
Photo gallery
1 2