TIẾNG LÒNG CẢM MẾN
SAU HIỆP LỄ THÁNH


 

NHÓM LINH MỤC - TU SĨ CMC

Lời Cảm Tạ 1

Giêsu: Người Anh Cả

Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến vô cùng! Con mến Chúa, con cám đội Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã xuống cho con, là kẻ nhiều phen đã làm mất lòng Chúa, mà Chúa đã nhịn nhục chờ đợi con đến nay.

Lạy Chúa! Con xin dâng trót hồn xác con để kính mến Chúa, làm tôi Chúa cho đến trọn đời.  Con xin dâng hết các việc con làm, các lời con nói, các sự con tư tưởng, cùng các sự khốn khó con chịu, hợp cùng sự thương khó Chúa Giêsu, để kính mến Chúa.

Lạy Chúa! Xin chớ để con phạm tội gì trọng hèn khi đã kịp suy; xin chớ để con làm phiền lòng Chúa cách nào; xin chớ để con bị ma quỉ, xác thịt, hoặc thế gian lừa dối phỉnh phờ; xin chớ để con ra mù quáng trong đàng nẻo Chúa.  Xin Chúa ban cho con hằng tìm ý Chúa trong các việc con làm; xin ban cho con hằng biết rõ ý Chúa trong mọi sự; xin ban cho con lòng can đảm, mạnh bạo tuân theo thi hành như ý Chúa, mà không sợ sức mạnh hỏa ngục, chẳng hãi quyền chức thế gian, chẳng quản gay go lao khổ.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được thuộc về Chúa cho trọn; xin ban cho con được yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con. Xin Chúa cho hết mọi việc con làm, lời con nói, các sự con tư tưởng chỉ qui về sự mến Chúa, làm sáng danh Chúa; xin Chúa làm cho con quên thế gian, quên chính mình con đi vì lòng mến Chúa.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được biết tỏ các tính mê nết xấu, các tội lỗi, sự ngu muội, cùng vịn lấy Chúa cho vững; xin hãy làm cho thế gian bỏ quên con đi; xin hãy làm cho danh tiếng con bị che lấp; xin hãy để cho người ta khinh dể, giầy đạp con, chẳng chuộng, chẳng kể con là gì.

Lạy Chúa! Xin hãy đổ các sự khốn khó trên mình con, để con được mến Chúa hơn; xin hãy ban cho con nhiều thánh giá, để con được nên giống Chúa một ngày một hơn; xin hãy làm cho xác con đầy sự khốn khó đau đớn, mà còn làm được kết hợp cùng Chúa cho bền chặt.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được lòng hiền lành cùng mọi người, nhất là với những kẻ có tội, kể xấu tính khó nết, để cho người ta được nhìn biết và yêu mến Chúa. Xin ban cho con sự khôn ngoan thật trên trời, hãy giữ con cho khỏi tính quỉ quái khôn ngoan thế gian, để con biết tìm đường đến cùng Chúa.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được lòng sạch sẽ; xin chớ để có hơi sự gì dơ dáy pha vào lời con nói, việc con làm, và sự con nghĩ tưởng.

Lạy Chúa là Đấng đã dủ thương đến con khi con chưa có! Chúa đã đoái thương đến con khi con đã có, song chưa biết kính mến Chúa; Chúa lại thương xót yêu dấu con đang khi con bỏ Chúa, bất nhân vô phép cùng Chúa; Chúa đã lấy lòng rộng rãi vô cùng mà ban cho con muôn vàn ơn lành, có ý cho con kính mến Chúa, thì con cúi xin Chúa, xin cho: Một mình Chúa nên mọi sự con lo tưởng. Một mình Chúa nên mọi sự con ước ao. Một mình Chúa nên mọi sự con trông cậy. Một mình Chúa nên mọi sự con yêu mến, nên mọi hành vi trong ngoài con, nên kho tàng con hằng giây hằng phút đời này và đời sau vô cùng.

Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp con giữ mọi điều đã khấn hứa cùng Chúa; xin Chúa hãy làm cho con được lòng yêu mến Đức Mẹ cho chí thiết, mạnh mẽ, và vững bền.

Lạy Mẹ Đồng Trinh! Mẹ là sự cậy trông, là sự yên ủi, là sự sống của con.  Con tin Mẹ, con trông cậy Mẹ, con yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài mọi vật.  Con tin cậy và yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài vật thế gian này tin cậy yêu mến nhau.  Con ước ao yêu Mẹ hơn hết mọi người thế gian này yêu mến Mẹ. Xin Mẹ hãy làm cho con được lòng yêu mến Chúa Giêsu cho hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn. Lạy Mẹ xin hãy làm cho con có phép làm cho kẻ khác biết kính mến Chúa, và yêu mến Mẹ. (KNĐC, pp. 62-66, Quorum Primus)

 

Trang suy niệm | Trang nhà