NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

NHỮNG TÊN LỬA

 Hay những bằng chứng lòng thương yêu Ðức Chúa Giêsu tỏ cùng ta trong việc cứu chuộc

 Khi ta suy ngắm lòng thương yêu cả thể, Ðức Chúa Giêsu tỏ cùng ta trót đời Người và nhất là trong cuộc khổ nạn, thì không thể không cảm động, và không thấy sức mầu nhiệm bắt ta phải hết lòng kính mến Chúa đã yêu dấu linh hồn mình cách thiết tha dường nào. Bởi đó, thánh Bonaventura đã gọi các thương tích Ðức Chúa Giêsu là “những vết thương đâm thủng những tấm lòng cực rắn và khiến những linh hồn rất nguội lạnh phải cháy lửa mến Chúa lên!”

Vậy ta hãy suy ngắm những bằng chứng lòng thương yêu Ðức Chúa Giêsu đã tỏ ra, và Sách Thánh còn ghi lại có ý cho ta lưu tâm đến. Ta hãy nhìn xem hết mọi việc Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến đã làm, để chứng tỏ Người thương yêu ta chừng nào, và buộc ta phải kính mến lại.