NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

NHỮNG LỜI THAN THỞ KÍNH MẾN ĐỨC CHÚA GIÊSU

·  Lạy Chúa Giêsu một mình Chúa đã đủ cho con rồi.

·  Lạy Chúa là Đấng con kính mến, xin đừng để cho con phải lìa bỏ Chúa.

·  Khi nào con mới được phúc nói rằng: Lạy Chúa, con không thể bỏ mất Chúa được nữa?

·  Lạy Chúa, con là vật gì mà Chúa hằng mỏi mệt đi tìm để con kính mến Chúa.

·  Lạy Chúa Giêsu, nếu con chẳng kính mến Chúa, thì kính mến ai?

·  Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn định cho con thể nào, tuỳ thánh ý Chúa, chỉ xin ban cho con được kính mến Chúa, con chỉ xin Chúa có bấy nhêu.

·  Xin ban cho con, trước khi chết được thuộc về Chúa cho trọn.

·  Lạy Đức Chúa Cha hằng có đời đời, vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu, xin hãy thương lấy con.

·  Lạy Chúa, con chỉ ước ao Chúa, chứ chẳng ước ao gì nữa.

·  Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con được thiêu đốt trót mình con cho Chúa, như Chúa đã thiêu đốt chính Chúa cho con.

·  Nếu con phải chết đang khi mắc tội trọng, thì con không thể kính mến Chúa được nữa. Vậy, bây giờ còn có thể kính mến Chúa, thì con xin hết lòng kính mến .

·  Con còn được sống bao lâu, thì xin cả thời giờ ấy cho Chúa.

·  Con chỉ ước ao và ước ao một cách trọn hết mọi sự Chúa ước ao.

·  Lạy Chúa, khi con nhìn thấy Chúa lần trước hết, xin ban cho con được gặp Chúa đang lúc Người vui vẻ hiền từ.

·  Xin Chúa ban cho con được chết đi coøn hơn để con xúc phạm đến Chúa.

·  Xin Chúa đừng bỏ con và con cũng không dám bỏ Chúa. Lạy Chúa, đôi ta hãy yêu mến nhau mãi mãi đời này và đời sau.

·  Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con nhiều ơn dường ấy, mà con kính mến Chúa ít thế này, thì con vô ơn tệ bạc dường nào!

·  Chúa ban trót mình cho con, thì con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa.

·  Chúa thương yêu kẻ kính mến Chúa, thì xin Người hãy thương yêu con với.

·  Nếu con kính mến Chúa ít, xin Người cũng cứ ban cho con được kính mến Người như Người muốn.

·  Có biết bao nhiêu lẽ buộc con phải kính mến Chúa! Vậy xin ban cho con được thắng hết mọi sự để làm thoả Chúa, và đừng khinh chê lòng kính mến của linh hồn đã xúc phạm đến Chúa nhiều dường ấy.

·  Xin ban cho con biết Chúa là gia nghiệp quý báu dường nào, để con kính mến Chúa cho nhiều.

·  Tôi ước ao kính mến Chúa nhiều ở đời này để lại được kính mến Chúa nhiều ở đời sau.

·  Lạy Chúa hằng có đời đời, con trông cậy sẽ được kính mến Chúa đời đời.

·  Ôi, chớ gì con đã kính mến Chúa mãi mãi. Chớ gì con được chết đi cho xong còn hơn vấp phạm đến Chúa.

·  Con xin dâng ý chí và sự thong dong con cho Chúa: Chúa muốn định cho con thế nào, mặc thánh ý Chúa.

·  Lạy Chúa tốt lành vô cùng, chỉ có một điều làm cho con thoả lòng là được làm vui lòng Chúa.

·  Lạy Chúa, con vui mừng vì thấy Chúa hạnh phúc vô cùng.

·  Chúa là Đấng phép tắc vô cùng: Vậy nên làm cho con nên thánh.

·  Khi con chạy chốn Chúa, thì Chúa đi tìm con; khi con khinh dễ Chúa, thì Chúa thương yêu con. Bây giờ con tìm và kính mến Chúa, thì xin Chúa đừng bỏ con.

·  Chớ gì hôm nay là ngày con được dâng trót mình con cho Chúa.

·  Chúa muốn phạt con thể nào, tuỳ thánh ý Chúa, nhưng xin ban cho con được kính mến Chúa.

·  Ngợi khen lòng Chúa hay thương xót, vì con ban cho con thời giờ để kính mến Chúa.

·  Lạy Chúa Giêsu, con kính meán Chúa; con kính mến Chúa và trông cậy, cho đến hơi thở sau cùng, còn đang được nói đi nói lại: Con kính mến Chúa, con kính mến Chúa.

·  Con ước ao kính mến Chúa hết sức và ước ao làm hết mọi sự con biết là đẹp lòng Chúa.

·  Con lấy sự làm đẹp lòng Chúa làm hơn hết mọi sự vui sướng đời này.

·  Lạy Chúa, con xin vui chịu hết mọi sự đau đớn khổ sở, miễn là được kính mến Chúa.

·  Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã chịu chết cho con, chớ gì con được chịu chết cho Chúa.

·  Ôi, chớ gì con có thể làm cho hết mọi người kính mến Chúa như Chúa đáng kính mến.

·  Lạy thánh ý Chúa, Người là sự yêu mến của con.

·  Lạy Đức Bà Maria, xin lôi kéo trót cả mình con lại cùng Chúa.

·  Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin ban cho con được cầu khẩn Mẹ luôn mãi. Việc Mẹ là làm cho con nên thánh. Vậy con trông cậy Mẹ sẽ làm cho con nên thánh.