NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

KINH XIN CHO ĐƯỢC LÒNG MẾN

Lạy Đức Bà Maria, con  biết rõ, Mẹ là Đấng cao sang hơn cả, trọng vọng hơn cả, thanh sạch hơn cả, đẹp đẽ hơn cả, nhân lành hơn cả, thánh thiện hơn cả, tóm lại, Mẹ đáng kính mến hơn hết các loài tạo vật.

Vậy, thân lạy Nữ Vương, chớ gì cả loài người kính mến Mẹ cho xứng! Con lấy làm yên ủi lòng, khi thấy nhiều linh hồn trên trời dưới đất say mê kính mến Mẹ, vì Mẹ nhân lành và đẹp đẽ. Nhất là con vui mừng vì thấy chính mình Chúa yêu dấu một mình Mẹ hơn cả loài người và các thiên thần.

Lạy Nữ Vương rất đáng mến, tuy con là đứa tội lỗi, con cũng kính mến Mẹ, nhưng kính mến ít thay!

Vậy bây giờ con ao ước kính mến nhiều hơn, thiết tha hơn, xin Mẹ hãy ban lòng mến cho con, vì mến Mẹ, ấy là dấu được rỗi linh hồn, ấy là ơn Chúa chỉ ban cho những kẻ Người muốn cứu rỗi.

Lạy Đức Mẹ, con cũng biết những việc buộc con phải làm cho Con Mẹ, con biết Chúa Giêsu đáng kính mến vô cùng. Lạy Mẹ chỉ ước ao một điều là mọi người kính mến Đức Chúa Con; vậy, xin Mẹ ban cho con được kính mến Chúa Giêsu, vì đó là ơn con ước ao hơn hết mọi ơn. Sau nữa không có ơn nào Mẹ xin, mà Chúa chẳng ban, thì xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho con biết theo thánh ý Người cho trọn không có khi nào dám bỏ. Con không xin Mẹ ban cho con hạnh phúc đời này, con cũng không xin Mẹ ban cho con giàu có danh dự, con chỉ xin được kính mến Chúa là điều Mẹ khao khát ước ao hơn cả.

Mẹ có thể chẳng ban cho con điều nguyện ước đẹp lòng Mẹ dường ấy chăng? Hẳn không, hẳn không.

Thật, Mẹ đang cầu nguyện cho con. Lạy Mẹ rất đáng mến, xin Mẹ cầu nguyện, xin Mẹ cầu nguyện cho con luôn mãi, cho đến khi Mẹ thấy con ở trên trời, không bao giờ còn sợ bỏ mất Chúa, không bao giờ lo chẳng được kính mến Chúa và Mẹ đời đời nữa. Amen.