TIN MỪNG & SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Theo Lịch Phụng Vụ 2017- 2018

                     Bấm vào số sẽ có bài đọc

THÁNG BẢY

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21

22

23 24

25

26 27 28
29 30 31        

THÁNG SÁU

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy

 

        1 2
3 4 5 6 7

8

9
10 11 12 13 14

15

16
17 18 19 20 21

22

23
24

25

26 27 28 29 30

THÁNG NĂM

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy

 

  1 2 3 4 5

6

7 8

9

10 11 12
13 14 15

16

17 18 19
20  21 22

23

24 25

26

27 28 29 30 31    

THÁNG TƯ

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy

1

2 3 4 5

6

7
8

9

10 11 12 13 14

15

16

17 18 19 20  21

22

23

24 25

26

27 28
29 30          

THÁNG BA

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
       

1

2 3
4 5

6

7 8

9

10
11 12 13 14

15

16

17
18 19 20  21

22

23

24
25

26

27 28 29 30 31

THÁNG HAI

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
       

1

2 3
4 5

6

7 8

9

10
11 12 13 14

15

16

17
18 19 20  21

22

23

24
25

26

27 28      

THÁNG MỘT

C.N Hai Ba Năm Sáu Bảy
 

1

2 3 4 5

6

7 8

9

10 11 12 13
14

15

16

17 18 19 20 
21

22

23

24 25

26

27
28 29 30 31      
 

Click vào ngày trong tháng để xem bài đọc và suy niệm


 
Góp Ý  - Chia Sẻ  -  Gửi Bài - Comments